Designer
Yhdistysasiat
Slide

Vuosikokous 29.5.2024

1

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17,10.
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, muut virkailijat ja tarpeelliset valiokunnat.
Pekka Vuorinen valittiin puheenjohtajaksi ja Antti Valtakari valittiin sihteeriksi. Todettiin,
että kokous on sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu ja laillinen ja päätösvaltainen.
Kokoukseen osallistuivat Pekka Vuorinen, Heikki Lindevall, Henri Kuusisto ja Antti Valtakari.
Päätös: Kokouksen asialista hyväksyttiin

2

§ Esitetään edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnan tarkastajien niistä
antama lausunto

Päätös: Hyväksytään liitteenä oleva toimintakertomus vuodelta 2023. Kuultiin tilinpäätös ja
toiminnan tarkastajien niistä antama lausunto.

3

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle

Päätös: Hyväksytään tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus hallitukselle.

4

Päätetään seuraavan vuoden liittymis-, jäsen-, ja kannatusmaksujen suuruuden
määrääminen

Päätös: Pidetään maksut ennallaan: Kannatusjäsenille 10€ ja yhdistys/yritysjäsenille 100€.

5

Käsitellään ja hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
Päätös: Hyväksytään liitteenä oleva toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2025.

6

Määrätään hallituksen jäsenten, tilintarkastajien ja valiokuntien jäsenten palkkiot
Päätös: Puheenjohtaja 330€/v, varapuheenjohtaja 220€/v, hallituksen jäsenet ja
asiantuntijat 165€/v ja matkakorvaukset valtion matkustusohjesäännön mukaisesti.

7

Valitaan joka kolmas vuosi hallituksen puheenjohtaja
Päätös: Pekka Vuorista ehdotettu ja kannatettu, varapuheenjohtajaksi ehdotettu ja
kannatettu Antti Valtakaria. Puheenjohtajaksi valittiin Pekka Vuorinen ja
varapuheenjohtaja valittiin Antti Valtakari yksimielisesti.

8

Suoritetaan hallituksen varsinaisten jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten vaali
erovuoroisten osalta. Hallituksesta erovuorossa ovat Janne Takasalo ja Pekka Vuorinen.

Janne Takasalo ilmoitti eroavansa yhdistyksen jäsenyydestä 16.1.2024 hallituksen
kokouksessa. Heikki Lindevall haluaa jaksamiseensa vedoten irtautua hallitusvastuusta,
mutta on käytettävissä asiantuntijajäsenenä jaksamisensa puitteissa
Päätös: Valittiin Pekka Vuorinen hallituksen jäseneksi. Henri Kuusisto ja Mikko Ollila
jatkavat hallituksen jäseninä. Viljami Ketola ja Heikki Lindevall valittiin hallitukseen
asiantuntijajäseniksi.

9

Valitaan toiminnan tarkastajat ja heille varamiehet tarkastamaan seuraavan tilikauden
hallintoa ja tilejä

Päätös: Esko Piranen toiminnan tarkastajana ja Raija Lantta tilintarkastajana jatkavat
seuraavalla tilikaudella eli vuonna 2024.

10

Muut mahdolliset asiat
Sastamalan Kiikassa oleva Hoipolan osakaskunta päättää lopettaa toimintansa ja lahjoittaa
osan kassavaroistaan Krky ry:lle.
Päätös: hyväksyttiin Hoitolan osakaskunnan toiminta-avustus yhdistyksen toimintaan

Henri Kuusisto esitti paria mahdollista uutta jäsentä hallitukselle: Juha Sarell Äetsä ja
toinen DI Porista, on tehnyt hiilikompensointilaskentaa Roger Peltonen. Molemmat ovat
aktiivisia kalastajia. Päätös Juha Sarell Kutsutaan kesäkuun kokoukseen ke 19.6.2024 kelo
13 Pancho Villa, Nokia.

11

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17,50.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2025

Kokemäenjoen reitin kunnostusyhdistys ry on yhteisö, jonka toiminta keskittyy koko Kokemäenjoen reitin kunnostamiseen. Ensisijaisena tavoitteena on rakentaa luontaiset ohitusuomat, joiden kautta vaelluskalat pääsevät ohittamaan jokeen rakennetut voimalaitokset.

1

2

3

4

5

Perusrahoitus

Harjavallan pilottihankkeen rahoitus

Konsortiotoiminnan tehostaminen

Viestinnän tehostaminen

Laillisuuskysymykset

Toiminnan tuloksellisuus liittyy paljolti siihen miten saamme riittäävästi rahoitusta toimintaamme.
Alkuvaiheessa keskitytään avustusanomusten laadintaa. Rahoituksen laajentamista varten teemme anomuksia
mm. valtiolle, kunnille, säätiöille ja muille yhteisöille, jotta voimme tehdä esiselvityksen. Rahoituksen
hankittuamme käynnistetään koko vesialuetta koskevan esiselvitys, jossa:

1. Laaditaan alustava arvio kalateiden rakentamisedellytyksistä. Selvitetään millaiset yritykset ovat
menestyneet vesistöissä (Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa ensisijaisesti) minne vaelluskalat pääsevät
2. Millaisia toimenpiteitä Kokemäen vesistöalueella tarvitaan toimintaympäristön muuttamiseksi
sellaiseksi
3. Toteutussuunnitelman ja rahoituksen valmistaminen totetuspäätöksiä varten.

Keskeisten sidosryhmien sitouttaminen toteuttamisprojektiin. Yhdistys tekee esisuunnitelman yhdessä
sidosryhmien ja avain yritysten kanssa. Olemme yhteydessä toimialueen voimalaitoksiin. Yhdistyksen
kotisivuille kerätään tietoa alueen kunnostustoimista, tutkimustiedosta ym. hankkeeseen liittyvää tietoa.

Uusien paikallisten toimintamahdollisuuksien synnyttäminen yrityssektorille uudistetun vesiväylän varrella.
Vesistön eliöstön biodiversiteetin monipuolistuminen ja ympäristön houkuttelevuuden parantaminen uusien
palvelukokonaisuuksien tarjoamiseksi kotimaisille ja kansainvälisille asiakasryhmille alueen markkinoinnissa
digitaalisesti.

Toimintaan kutsutaan paikalliset yritykset, matkailu-, maatilamatkailu-, ravitsemus-yrittäjät ja muut uusien
markkinointi- ja liiketoimintatapojen soveltajat. Toimitaan avoimesti ja laajalla yhteistyöllä. Yhdistykseen
kannatusjäseniksi halutaan mm. alueen vesialueen omistajatahot, alueen matkailutoimijat, kunnat,
kalastusmatkailuyritykset ja asiasta kiinnostuneet henkilöt. Toiminnasta tiedotetaan myös alueella toimivia
voimayhtiöitä. Tavoitteena on saada aikaiseksi toimivat kalatiet Kokemäenjoen reitille ja tällä toimenpiteellä
elvyttää alan kalastus- ja matkailutoiminta.

Järjestetään vuosittain elinvoimaseminaari. Seuraava elinvoimaseminaari järjestetään huhtikuussa 2024.

Informoidaan alueen asukkaita, päätöksentekijöitä, kansanedustajia sekä kaikkia asiasta
kiinnostuneita henkilöitä tiedottamalla toiminnastamme FB-sivuilla, yhdistyksen kotisivuilla,
lehdistötiedotteilla ym.

Toimintakertomus 2023

Hallinto

Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Nokian kaupungissa ravintola Pepperissä 4.5.2023.
Kokouksessa käsiteltiin vuosikokoukselle kuuluvat asiat. Puheenjohtajana toimi Pekka Vuorinen ja sihteerinä
Antti Valtakari. Erovuoroiset hallituksen jäsenet Pekka Vuorinen ja Janne Takasalo valittiin uudelleen
hallitukseen. Valittiin Mikko Ollilan hallituksen jäseneksi 15.11. ja Viljami Ketola hallituksen
asiantuntijajäseneksi. Toiminnan tarkastajaksi valittiin Esko Piranen Sastamalasta ja tilintarkastajaksi Raija
Lantta HT.

Hallitus
pj. Pekka Vuorinen, vpj. Antti Valtakari, Janne Takasalo, Heikki Lindevall, Henri Kuusisto, Mikko
Ollila.

Hallituksen kokoukset
18.1.2023; 9.2.2023; 23.2.2023; 7.3.2023; 27.3.2023; 17.4.2023; 2.5.2023;
10.5.2023; 23.5.2023; 3.8.2023; 21.8.2023; 5.9.2023;19.9.2023; 11.10.2023;15.11.2023 ja 13.12.2023.
Strategiapalaveri 10.5.

Yhdistyksen kirjanpitäjänä on Kalle Järvinen Palvaaniemen tili Oy.

Kokoukset ja neuvottelutilaisuudet
• Konsortiokokoukset pidettiin 21.2. Sastamalassa ja 12.9 Tampereella.
• Kuntakohtaiset esittelytilaisuudet pidettiin Nokialla 12.4 ja 12.9. Sastamalassa
• Kokemäenjoen seurantaryhmän kokous 9.3.2023 Ulvilassa, osallistuja Valtakari.
• Harjavallan Natura-alueen katselmustilaisuus 15.3. hallitus
• Tietohallintapalaveri 22.3. Teku Tampere Lindevall,Valtakari,Vuorinen
• Neuvottelu ELY:n edustajien kanssa 24.3.
• Kokemäenjoen merilohen elinkiertomallinnus, seurantaryhmän kokous 22.5.
• Pirkanmaan liiton ja ELY:n monimuotoisuusohjelman lanseeraustilaisuus 25.1. osallistuja Vuorinen.
• kokous Tampereen kaupungin edustajien kanssa kalastusmatkailuprojektista
• Kokous 12.6. Visit Tampere edustajien kanssa/Lindevall, Valtakari, Vuorinen
• Neuvottelukokous 12.6. UPM Mikael Rytkönen, …. /Lindevall, Valtakari, Vuorinen
• Kuha-Suomen Kalatalousryhmä kalastusmatkailutilaisuus Sastamalassa 14.6.2023/Lindevall,Vuorinen
• Suomen luonnonsuojeluliiton retki Rautjärven Hiitolanjoen padonpurkukohteille 20.10. / Vuorinen
• Vapauta virrat – yhteistyöverkoston kokoukset 21.9. ja 26.10
• Hankekokous 17.11. Tampereen kaupunki
• ”Aloite kalatalousvelvoitteen muuttamisesta ja kalojen luontaisen elinkierron turvaamisesta”
puheenjohtaja esitteli Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri kokouksessa 16.11. Porissa.

Elinvoimaseminaari 2023
Elinvoimaseminaari järjestettiin Porin kaupungintalolla 27.4.2023. Tavoitteena oli kartoittaa laaja-alaisesti Kokemäenjoen reitin potentiaalia palauttaa vaelluskalat jokeen luomaan elinvoimaa, työpaikkoja ja toimimaan osana tulevaisuuden ruokahuoltoa. Seminaarin avasi Porin kaupungin edustajana Seppo Salonen.

Tilaisuudessa pitivät esitelmät seuraavat henkilöt:
– Kokemäenjoen reitin kunnostusyhdistys ry:n puheenjohtaja Pekka Vuorinen esitteli yhdistyksen vision ja tavoitteet sekä periaatteet.
– EU-parlamentin jäsen Sirpa Pietikäinen, Kestävään ja monimuotoisuutta kunnioittavaan vesitalouteen
– Erityisasiantuntija Saija Koljonen, Suomen ympäristökeskus, Virtavesien ekosysteemi ja vesivoiman yhteensovittaminen
– Tutkija Jukka Jormola, Aalto-yliopisto, Yhdistyksen tilaaman esiselvityksen avaaminen
– Ympäristöpäällikkö Mikael Rytkönen, Virtavesiohjelma
– Kalastaja Heikki Salokangas, Ammattikalastajan näkökulma
– Jukka Syrjänen, JYU, kalatalous Suomessa ja Ruotsissa
– Manu Vihtonen, WWF, Jokialueiden kunnostuksesta

Luentojen tiivistelmät ovat luettavissa yhdistyksen sivuilta osoitteesta www.krky.fi. Tilaisuudessa olivat läsnä
mm. Jonna Tähtinen Kokemäen kalatalousalue, Iiro Ikonen Varsinais-Suomen ELY, Ilkka Jussila Porin
kaupunki, Kimmo Nuomo Porin kaupunki, Esko Piranen Kokemäenjoen yläosan kalatalousalue, Hannu Salo
Pohjois-Savon ELY-keskus

Tiedotus
Yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan kotisivuilla www.krky.fi ja FB sivuilla sekä lähetetty sähköpostitiedotteita. Päivitettiin yhdistyksen kotisivuja ja FB sivuja.
– Vuorisen kirjoitus julkaistiin Aamulehdessä aiheesta ”Kalatiet pitää palauttaa
koskeen”.
– Aamulehden artikkeli ”Vaelluskalat halutaan Kokemäenjokeen” 11.10. Lindevall, Valtakari, Vuorinen.
– Artikkeli ”Aloite kalatalousvelvoitteen muuttamisesta ja kalojen luontaisen elinkierron turvaamisesta” (kirjoittaja Vuorinen) oli esillä mm. Satakunnan Kansassa, Kokemäen jokilaakson uutiset, Alueviestissä, YLE Tampereen radio.
– Aiheesta julkaistiin artikkeli Suomen luonto-lehdessä sekä Suomen luonnonsuojeluliiton sivuilla 15.11. otsikolla ”Vaelluskaloille vapaa kulku Selkämereltä Tampereelle”.
– YLE/T:reen radio julkaisi 20.11. artikkelin aihesta ”Tulevaisuudessa lohi nousee taas Tammerkoskeen, uskoo kalateistä aloitteen tehnyt Pekka Vuorinen”.

Yleistä
Yhdistyksen tilaama esiselvitys ”Ohitusuomia ja lisääntymisalueita” on valmistumassa. Esiselvitys julkaistaan vuoden 2024 alussa. ”Aloite kalatalousvelvoitteen muuttamisesta ja kalojen luontaisen elinkierron turvaamisesta” laadittiin Pekka Vuorinen ja Jukka Jormola yhteistyönä. Pohjan asiakirjan laadintaan oli tehnyt Suomen luonnonsuojeluliitto ry. Asiakirja toimitettiin Varsinais-Suomen ja Pohjois-Savon ELY:lle 15.11.2023. Aloitteen allekirjoittivat Kokemäenjoen reitin kunnostusyhdistys ry:n lisäksi Suomen luonnonsuojeluliitto ry, Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri, Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri, Villilohi ry, Pelastetaan vaelluskalat ry, WWF Suomi, Virtavesien hoitoyhdistys VIRHO ry, Luontoliitto. Aloite julkaistiin SLL:n sivuilla.

ELY:n käynnistämä ”Kokemäenjoen reitin vaelluskalojen nykyisten ja potentiaalisten poikastuotantoalueiden
sijainti ja pinta-alan kartoitus, jotta saadaan tiedot niiden elinkiertomallinnus” liittyvään ohjausryhmään
jäseneksi valittiin Pekka Vuorinen ja varalla Jukka Jormola. Laadittiin lausunto kalastusmatkailun
kehittämiseksi maa- ja metsätalousministeriölle. Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren
vesienhoitosuunnitelman laadintaan vuosille 2027-2032 valittiin yhdistyksen edustajaksi Pekka Vuorinen.
Tutustuminen Capeepuron kunnostushankkeeseen Laukaalla 25.5.Lindevall, Vuorinen.
Perustetiin yhdistyksen käyttöön CRM tietohallintaohjelmisto Monday, jonka käyttöä opiskeltiin 13.12.
Nokialla. Yhdistyksellä jäseniä __. Yhdistyksen Facebook sivuilla, jossa jäseniä 1236 (11.11.2021). Liitytty
Vapauta virrat – yhteistyöverkostoon.

Yhdistyksen jäseneksi tai kannatusjäseneksi voi liittyä vesialueen osakaskunta, kalatalousalue,
oikeustoimikelpoinen yhteisö, yksityinen henkilö. Jäsenmaksu on 10 €/henkilöjäsen tai 100 € yhteisöjäsen
tilille FI 41 4108 0011 7218 03; saajana on Kokemäenjoen reitin kunnostusyhdistys.

Yhdistyksen säännöt

1 §

Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Kokemäenjoen reitin kunnostusyhdistys ry, ja senkotipaikka on Tampereen kaupunki. Yhdistystä sanotaan näissä säännöissä kunnostusyhdistys.

2 §

Toiminta alue
Kunnostusyhdistyksen toiminta-alue on Kokemäenjoen reitin vesistö.Tämän lisäksi kunnostusyhdistys voi toimia yhteistyössä muidenkalataloutta ja järvimatkailua edistävien yhteisöjen kanssa myösmuiden maakuntien alueella ja harjoittaa valtakunnallista jakansainvälistä toimintaa omilla erityisosaamisalueilla.

3 §

Tarkoitus
Kunnostusyhdistyksen tarkoituksena on ensisijaisesti saadaaikaiseksi toimivat kalatiet Kokemäenjoen reitille ja elvyttääkalastus- ja matkailutoimintaa. Lisäksi kala- ja raputaloudenyleisten edellytysten kehittäminen ja edistäminen toimialueellaan,kalatalouden yleisten toimintaedellytysten kehittäminen,ammattimaisen kalastuksen ja kalastusmatkailun yleistentoimintaedellytysten kehittäminen ja edistäminen sekä kalavesienhoidon edistäminen, kalastusharrastuksen yleisten edellytystenkehittäminen, sekä yleisen kalataloustietouden levittäminen laajojenkansalaispiirien keskuudessa ilman jäsenyysvelvoitetta.

Kunnostusyhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tavoittelu eikä sentoiminta saa muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi.

4 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kunnostusyhdistys…
1) tekee viranomaisille esityksiä ja aloitteita kalavesienkunnostusta tarkoittavien muutosten ja uudistusten aikaansaamiseksisekä antaa lausuntoja ja suorittaa viranomaisen antamia tehtäviä
2) harjoittaa kunnostusyhdistyksen tarkoitusperiin sopivaa valistusja julkaisutoimintaa
3) toimeenpanee kalatalousalan esitelmä ja keskustelutilaisuuksiasekä järjestää alan kurssi-, näyttely-, kilpailu-, jaretkeilytilaisuuksia
4) pitää yhteyttä alan liikkeisiin ja järjestöihin yhteisostojen aikaansaamiseksi
5) suunnittelee, ohjaa ja neuvoo kalaveden käyttöä ja hoitoa,kalanviljelyä sekä avustaa ensisijaisesti jäsenistöään kalavedenhoitotoimenpiteiden toteuttamisessa
6) avustaa asiantuntijana vesien moninaiskäytön ja velvoitehoidonsuunnittelussa, toteuttamisessa sekä kalatalousedun valvontaanliittyvissä kysymyksissä sekä toteuttaa kalastuksen ja kalavesienkäyttöön ja hoitoon sekä kalastusmatkailuun liittyviä suunnitelmia,selvityksiä ja hankkeita.
7) voi kuulua jäsenenä valtakunnalliseen ja maakunnalliseen kalatalousalan järjestöön sekä maaseudun neuvonta ja edistämisjärjestöön sekä muuhun sen toimintaan läheisesti liittyvään yhteisöön
8) voi omistaa toimintaansa varten tarpeellisiakiinteistöjä ja huoneistoja sekä irtainta omaisuutta
9) voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamenttejasekä toimintansa rahoittamiseksi pitää ravintolaa ja virvokekioskiasekä järjestää arpajaisia ja myydä kalastuslupia.

5 §

Jäsenet
Kunnostusyhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä järjestäytyneet vesialueen osakaskunnat ja yksityiset henkilöt, lakisääteiset kalatalousalueet, rekisteröidyt kalastajaseurat ja -kerhot sekä muut vastaavat oikeuskelpoiset yhteisöt, joiden toimintaliittyy kalatalouteen ja järvimatkailuun. Kunnostusyhdistyksen kannattavina jäseninä voivat olla kaupungit, kunnat ja muut oikeuskelpoiset yhteisöt ja yksityiset henkilöt. Kannattajajäsenillä on kunnostusyhdistyksen kokouksissa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Kunnostusyhdistyksen kunniajäseniksi voidaan valita henkilöitä, jotka ovat erikoisen ansiokkaasti toimineet kunnostusyhdistyksen tarkoitusperien hyväksi. Kunniajäsenellä on kunnostusyhdistyksen kokouksissa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Varsinaiseksi jäseneksi hyväksymisestä, kannattajajäsenyydestä ja kunniajäsenten valinnasta päättää kunnostusyhdistyksen hallitus. Jäsenen tulee toimia kunnostusyhdistyksen sääntöjen ja tarkoitusten mukaisesti, noudattaen näihin sääntöihin perustuvia kunnostusyhdistyksen kokouksen ja hallituksen päätöksiä sekä pyrkiä kaikin tavoin toiminnassaan edistämään kunnostusyhdistyksen tarkoitusperiä.

6 §

Jäsenmaksu
Kunnostusyhdistyksen varsinainen jäsen on velvollinen suorittamaan määrätyn vuotuisen jäsenmaksun, sekä kannattajajäsen vuotuisen kannatusmaksun. Lisäksi varsinaisille jäsenille voidaan määrätä erillinen liittymismaksu. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. Liittymis-, jäsen- ja kannatusmaksujen suuruus määrätään kunnostusyhdistyksen kokouksessa.

7 §

Toimielimet
Kunnostusyhdistyksen asioista päättää kunnostusyhdistyksen vuosikokous ja sen hallintoa hoitaa kokouksen valitsema kunnostusyhdistyksen hallitus.

8 §

Kunnostusyhdistyksen kokous
Kunnostusyhdistyksen kokouksia pidetään kerran vuodessa toiminta-alueella sijaitsevassa paikassa ja päivinä, jotka hallitus määrää maalis-toukokuussa. Ylimääräinen kunnostusyhdistyksen kokous pidetään, milloin kunnostusyhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi taikka vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistäsitä kirjallisesti hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii.

9 §

Kunnostusyhdistyksen kokouksiin on varsinainen jäsen oikeutettu lähettämään yhden edustajan yhteisöstä. Jäsenyhteisön äänimäärä on yksi ääni. Yksi henkilö voi edustaa yhden jäsenyhteisön lisäksi valtakirjalla myös toista jäsenyhteisöä eli enintään kahta yhteisöä.

10 §

Kutsu kunnostusyhdistyksen kokouksiin toimitetaan sähköpostilla kunnostusyhdistyksen jäsenille vähintään 14 päivää ennen kokousta. Jäsenten on ilmoitettava kunnostusyhdistykselle osoitteensa. Kokouskutsussa on mainittava ne asiat, jotka kokouksessa otetaan käsiteltäväksi. Muu asia voidaan ottaa kokouksessa käsiteltäväksi ja päätettäväksi vain siinä tapauksessa, että hallitus tekee siitä kokouksen alussa esityksen ottaen huomioon yhdistyslain 24 §:n määräykset. Mikäli jäsenyhteisö haluaa saada esittämänsä asian käsiteltäväksi vuosikokouksessa, on siitä tehtävä kirjallinen esitys hallitukselle kunnostusyhdistyksen kokoukseen tammikuun loppuun mennessä.

11 §

Kunnostusyhdistyksen kokouksen avaa kunnostusyhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja taikka heidän estyneinä ollessa hallituksen iältään vanhin läsnä oleva jäsen, jonka johtaessa puhetta kokous valitsee itselleen puheenjohtajan.

12 §

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
a) valitaan kokoukselle puheenjohtaja, muut virkailijat ja tarpeelliset valiokunnat
b) esitetään edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien niistä antama lausunto
c) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
d) päätetään seuraavan vuoden liittymis-, jäsen- ja kannatusmaksujen suuruudet
e) käsitellään ja hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
f) määrätään hallituksen jäsenten, toiminnantarkastajien ja valiokuntien jäsenten palkkiot
g) valitaan joka kolmas vuosi hallituksen puheenjohtaja
h) suoritetaan hallituksen varsinaisten jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten vaali erovuoroisten osalta
i) valitaan toiminnantarkastajat ja heille varamiehet tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä
j) muut mahdolliset asiat.

13 §

Kunnostusyhdistyksen kokouksessa kullakin edustajalla on 9 §:nmukainen äänimäärä. Kokouksen päätökseksi katsotaan, ellei laissa tai näissä säännöissä jonkin asian osalta määrätä toisin, se mielipide, jonka puolesta useimmat äänet on annettu. Äänten mennessä tasan, vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa päätökseksi tulee se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

14 §

Hallitus ja puheenjohtaja
Hallituksen puheenjohtajana toimii kokouksen kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan valitsema puheenjohtaja, jota kutsutaan kunnostusyhdistyksen puheenjohtajaksi. Hallitukseen kuuluupuheenjohtajan lisäksi kaksi – kuusi kokouksessa kolmivuotiskaudeksi(3) valittua muuta jäsentä. Hallituksen jäsenistä kaksi (2) on vuosittain erovuorossa. Hallituksen jäsenille voidaan valitaan henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen jäseniä valittaessa pyritään siihen, että hallituksen jäsenet edustavat Kokemäenjoen reitin alueelta mahdollisimman tasapuolisesti. Hallituksen jäsenen tulee olla kunnostusyhdistyksen varsinaisen jäsenen jäsen tai osakas. Jos varsinainen jäsen ei enää täytä tätä edellytystä, on hänen erottava hallituksen jäsenyydestä. Hallitus valitsee vuosittain ensimmäisessä kokouksessaan varapuheenjohtajan keskuudestaan. Hallitus voi valita avukseen keskuudestaan työvaliokuntia ja jaostoja. Jaostoihin voidaan ottaa jäseniä myös hallituksen ulkopuolelta. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen,jos vähintään puolet sen jäsenistä on puheenjohtajan lisäksi läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänestystapa hallituksessa on avoin. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt, paitsi vaaleissa, joissa arpa ratkaisee.

15 §

Hallituksen tulee huolellisesti hoitaa kunnostusyhdistyksen asioita ja johtaa sen toimintaa yhdistyslain ja kunnostusyhdistyksen sääntöjen mukaisesti. Hallituksen tehtävänä on:
1) edustaa kunnostusyhdistystä ja valita tarvittavat edustajat muihin mahdollisiin kokouksiin
2) hyväksyä kunnostusyhdistyksen uudet varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet sekä päättää kunniajäsenen valinnasta
3) kutsua koolle kunnostusyhdistyksen kokoukset, valmistella niille esitettävät asiat sekä panna täytäntöön kokouksen päätökset
4) vastata ja valvoa, että kunnostusyhdistyksen varoja hoidetaan huolellisesti ja että tilinpäätös tehdään määräaikana
5) päättää jäsen- ja kannatusmaksujen perinnästä
6) valmistella ehdotus kunnostusyhdistyksen tulo- ja menoarvioksi
7) laatia vuosittain toimintasuunnitelma sekä -kertomus kunnostusyhdistyksen toiminnasta
8) ryhtyä toimenpiteisiin viranomaisen antamien tehtävien hoitamiseksi
9) ottaa ja erottaa kunnostusyhdistyksen toimihenkilöt, valvoa heidän toimintaansa sekä vahvistaa heidän palkkauksensa tulo- ja menoarvion puitteissa, sekä
10) ryhtyä muihin tarpeellisiin toimenpiteisiin kunnostusyhdistyksen tarkoitusperien edistämiseksi.

16 §

Kunnostusyhdistyksen nimen kirjoittaminen
Kunnostusyhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yksin, taikka kunnostusyhdistyksen hallituksen määräämät toimihenkilöt yksin. Toiminta- ja tilivuosi sekä tilintarkastus

17 §

Toiminta- ja tilivuosi sekä tilintarkastus
Kunnostusyhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja hallituksen laatima vuosikertomus sekä muut hallintoa ja toimintaa koskevat asiakirjat on jätettävä toiminnantarkastajille ennen helmikuun loppua. Toiminnantarkastajien on viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta annettava hallitukselle kirjallinen kertomus kunnostusyhdistyksen tilien ja hallinnon tarkastamisesta.

18 §

Eroaminen kannatusyhdistyksestä
Jos jäsen muistutuksista huolimatta on laiminlyönyt jäsenmaksun suorittamisen, taikka on toiminnassaan sanoin tai teoin toiminut selvästi vastoin kunnostusyhdistyksen tarkoitusperiä, on hallituksella, jäsentä kuultuaan, oikeus erottaa jäsen kunnostusyhdistyksestä.

19 §

Sääntöjen muuttaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta tai kunnostusyhdistyksen purkamisesta edellyttää tullakseen voimaan, että muuttamisen tai purkamisen puolesta on annettu vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä.

20 §

Kunnostusyhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen jäljellä olevat varat kalataloutta kunnostusyhdistyksen toiminta alueella edistävään tarkoitukseen kunnostusyhdistyksen viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti.

21 §

Muutoin noudatetaan, mitä voimassa oleva laki yhdistyksistä määrää.

Contact
Tiedustelut

kunnostusyhdistys@gmail.com

Perustettu 26.11.2020

Y-tunnus 3174473-1

Pekka Vuorinen
Pekka Vuorinen

Puheenjohtaja

Henri Kuusisto

Hallituksen jäsen

Antti Valtakari

Sihteeri & Varapuheenjohtaja

Mikko Ollila

Hallituksen jäsen